Tin hoạt động phong trào

Vĩnh Sơn: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 10/06/2019 10:17:47 CH

gày 16/10, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh xã Vĩnh Sơn đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2018 cho gần 100 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 4 trên địa bàn.

Các học viên được phổ biến, quán triệt các chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Và nội dung cơ bản của các Luật về: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh Dự bị động viên…

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, nâng cao trình độ nhận thức cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong tình hình mới. Từ đó vận dụng vào thực tiễn của địa phương, đơn vị, nhiệm vụ công tác, nêu cao tinh thần thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân ở địa bàn, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Sơn